Naša predajňa je opäť otvorená, avšak so sprísnenými hygienickými požiadavkami (povinné rúško, rukavice/dezinfekcia), naďalej vykonávame aj rozvoz tovaru po celom Slovensku od 30m2.

Drevárska fakulta TUZVO: Naši pedagógovia sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách

  • Domov>
  • Drevárska fakulta TUZVO: Naši pedagógovia sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách

Ing. Mariana Krivošíková pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene ako referát vonkajších vzťahov. V rozhovore nám prezradila, prečo je Drevárska fakulta v rámci Slovenska taká jedinečná, pre koho je určená a aké sú možnosti uplatnenia na trhu práce po skončení štúdia.

tuzvo

Prečo sa na fakulte oplatí študovať? Aké je jej poslanie?

Drevárska fakulta je známa a uznávaná v domácich i zahraničných vzdelávacích a výskumných inštitúciách – a to aj v praxi. Pedagógovia fakulty sú pojmom na špičkových európskych pracoviskách. Vzdelávanie poskytujeme v štyroch rozmanitých odboroch, pričom naše drevárske študijné programy sú v rámci Slovenska jedinečné.

Technické odbory sú na trhu práce stále veľmi žiadané. Stovky našich absolventov sa úspešne uplatnili vo významných firmách a inštitúciách doma aj v zahraničí. Zamestnávatelia spravidla vysoko hodnotia ich odborný základ, praktické zručnosti, ekonomické povedomie a podnikavosť. Okrem týchto pozitív nesmieme opomenúť ani priam rodinnú študijnú atmosféru, čerstvo zrekonštruované internáty a kompaktný areál všetkých univerzitných zariadení, čo tiež prispieva k spríjemneniu štúdia na našej fakulte.

Naším poslaním v pedagogickej oblasti je vzdelávanie v študijných odboroch drevárstvo, ekonómia a manažment, umenie a  bezpečnostné vedy vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V oblasti výskumu napĺňame svoje poslanie riešením výskumných projektov a programov národného a medzinárodného charakteru, najmä v oblasti inžinierstva a technológie so zameraním na drevárstvo, technológie spracovania dreva, štruktúry a vlastností dreva, konštrukcie a procesov výroby drevárskych výrobkov, oblasti ekonómie, manažmentu a podnikania, umenia, bezpečnostných vied, ako aj ďalších príbuzných a aplikačných oblastí.

Pre koho by ste odporučili vašu fakultu?

Fakulta je vhodná pre všetkých uchádzačov, ktorí majú ambície byť kvalifikovanými odborníkmi pre celú komplexne ponímanú oblasť dreva a drevárskych výrobkov. Nielen pre drevárskych technológov a drevostavbárov, ale aj manažérov, ekonómov, dizajnérov, interiérových poradcov a špecialistov protipožiarnej ochrany pre potreby Slovenska či zahraničia. Cieľom Drevárskej fakulty je maximálne priblížiť výchovu nových odborníkov neustále sa meniacim potrebám praxe. Študijné programy sú postavené na univerzálnosti a individualizácii štúdia.

Aké odbory ponúka vaša fakulta? 

Drevárska fakulta ponúka vzdelanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Odbor Študijný program

Bezpečnostné vedy:

Protipožiarna ochrana a bezpečnosť (I., II., III. stupeň)

Drevárstvo:

Drevárstvo s podporou informačných technológií (I., II. stupeň) 

Rodinné podnikanie v drevárstve a v nábytkárstve (I. stupeň)

Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby (II. stupeň)

Drevené stavby (I., II. stupeň)

Tvorba a konštrukcia nábytku (I., II. stupeň)

Drevárske inžinierstvo  (II. stupeň)

Štruktúra a vlastnosti dreva (III. Stupeň)

Technológia spracovania dreva (III. Stupeň)

Konštrukcie procesy výroby drevárskych výrobkov (III. Stupeň)

Ekonómia a manažment: 

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu (I., II., III. stupeň)

Umenie: Dizajn nábytku a interiéru (I., II. stupeň)

Dizajn nábytku a bývania (III. Stupeň)

Ako sa študenti spoznávajú s praxou?

Študenti nadobúdajú skúsenosti s praxou v rôznej forme v závislosti od študijného programu. Významné skúsenosti získavajú vďaka každoročným povinným hlavným cvičeniam zameraným na oboznámenie sa s praxou doma a v zahraničí. Rovnako prínosné sú aj semestrálne projekty, ktoré riešia na základe priameho zadania z praxe a, samozrejme, počas prípravy záverečných prác.

Čo musí uchádzač splniť, aby bol prijatý?

Na všetky študijné odbory, okrem odboru Umenie, prijímame uchádzačov na základe ich študijných výsledkov zo strednej školy. Záujemcovia o štúdium v odbore Umenie musia úspešne absolvovať prijímacie skúšky, ktoré overia ich kreativitu, výtvarný talent a komplexné dizajnérske schopnosti. Všetky podrobné informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webovom sídle fakulty: https://df.tuzvo.sk/prijimacie-konanie

Kde sa môžu študenti uplatniť po skončení štúdia?

Uplatnenie je široké a závisí od študovaného študijného programu. Absolventi drevárskych študijných programov sú pripravení zastávať napr. funkciu technológov v podnikoch prvostupňového spracovania dreva, expertov v oblasti poradenstva a služieb zhodnocovania drevnej suroviny, v konštruktérskych kolektívoch vyvíjajúcich nové nábytkárske produkty a konštrukcie, v oblasti projektovania a konštruovania drevených stavieb, prípadne vytvoriť vlastné prevádzky na výrobu nábytku a výrobkov z dreva, alebo projekčné  kancelárie so zameraním na tvorbu nábytku.

Absolventi študijného odboru Ekonómia a manažment určite nájdu uplatnenie ako manažéri pôsobiaci na rôznych stupňoch riadenia podnikateľských subjektov, prioritne v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale aj v iných odvetviach, resp. ako samostatní podnikatelia.

Absolventi študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť pôsobia ako  manažéri integrovaného záchranného systému, resp. v hasičských a záchranných zboroch, v organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku alebo ako samostatní pracovníci na komplexné posudzovanie systémov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti.

Študenti, ktorí ukončili študijné programy odboru Umenie, sa stávajú samostatnými dizajnérmi nábytku a interiéru a môžu pôsobiť v dizajnérskych, projekčných a konštrukčných kanceláriách alebo vo vlastných ateliéroch.

Ako vnímate slovenský trh expertov vo vašich odboroch? Je v tejto oblasti dostatok špecialistov?

S exponenciálnym rozvojom nových technológií si trh vyžaduje prísun mladých tvorivých ľudí, ktorí disponujú najnovšími poznatkami z odboru a majú schopnosti stať sa hybnou silou inovácií v spoločnosti. Naším cieľom je trhu poskytnúť absolventov, ktorí majú potenciál stať sa v krátkom čase expertmi v daných oblastiach praxe.

Dá sa študovať externe? Máte aj študentov vo vyššom veku?

Dnes na Drevárskej fakulte študuje viac než 1 000 študentov vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Všetky študijné programy, okrem programu Dizajn nábytku a interiéru, je možné absolvovať aj v externej forme. Práve externou formou u nás študujú aj starší študenti v rôznych vekových kategóriách, dokonca aj nad 60 rokov.

Aké je vybavenie vašej fakulty?

Dlhodobá tradícia sa premietla do vlastného vyspelého a odborne zdatného zboru pedagógov, ale aj do vybudovania výskumnej, laboratórnej a technickej infraštruktúry. Drevárska fakulta sídli v novodobej budove s modernými posluchárňami, učebňami a  laboratóriami. Naši študenti majú k dispozícii dielne pre praktickú výučbu a počítačové učebne so špičkovým softvérovým vybavením a didaktickou technikou. 

Do výučby sa postupne zavádzajú progresívne informačné technológie, softvéry, e-learning a virtuálne konferencie. Fakulta je zapojená do medzinárodných výskumných, vzdelávacích a mobilitných projektov. Vytvára tak priestor na študijné či pracovné pobyty a stáže v zahraničí. Fakulta aktívne spolupracuje s partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom priestore, v Európe i v zámorí. 

Ako vás ovplyvnila pandémia?

Pandémia zasiahla do všetkých oblastí života vysokoškolákov a zo dňa na deň radikálne zmenila spôsob, akým sa učíme a akým vyučujeme. Prezenčná výučba bola prerušená a nahradená dištančným vzdelávaním.  Pedagogický proces sa preniesol do „online priestoru“, čo na druhej strane pedagógom aj študentom prinieslo nové skúsenosti a zručnosti. 

Vzhľadom k tejto situácii bol na celej univerzite upravený harmonogram letného semestra akademického roka 2019/2020. Došlo tiež k predĺženiu či posunutiu lehôt prijímacieho konania a zápisov. Štátne skúšky sa budú konať v sprísnenom hygienickom režime a promócie absolventov sa pravdepodobne neuskutočnia. Všetci sme sa bez väčších problémov prispôsobili novému spôsobu fungovania. Tešíme sa však na návrat študentov do študovní a všetkých priestorov univerzity.

Autor článku: Roman Jadroň

02.06.2020

Košík: 0 produkty,
arrow

Pre poskytovanie čo najlepšieho zážitku na našich webových stránkach, ako prispôsobenia obsahu, reklám a analýzu návštevnosti, používame súbory cookies. Medzi tieto súbory cookies patria cielené súbory cookies pre médiá a súbory cookies pre funkcie pokročilej analýzy. Tieto štatistické údaje zbierame využitím nástrojov tretích strán ako Google Analytics, Google Optimize, Google Tag Manager,Hotjar a SmartsUppChat. Viac informácií získate na informačnej stránke o GDPR. Kliknutím na tlačidlo Povoliť súhlasíte s používaním súborov cookies. Ak chcete zmeniť typy súborov cookies, ktoré používame, kliknite na položku "Nastavenia súborov cookies”.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zavrieť